Visie CGH

 

Het belangrijkste fundament van de Christengemeente Huizen is de basis die Jezus heeft neergelegd in Marcus 12: 29-31:

"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze".


Jezus zegt het eigenlijk simpel: het liefhebben van God en van daaruit het liefhebben van onze naaste als onszelf. Vanuit deze verantwoordelijkheid onderscheiden  we de volgende opdracht:

  1. Elkaar lief te hebben zoals verwoord in Johannes 13: 34 en 35: Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.Het is onze wens dat deze onvoorwaardelijke liefde duidelijk zichtbaar en tastbaar wordt in de gemeente.
  2. Onze naasten ondersteunen: Jesaja 58:7-8: "is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn".
  3. Het volk van God, Israël, ondersteunen: We dragen als heidenen (niet Joden) het Joodse volk een warm hart toe. In Romeinen 11, de verzen 13 tot en met 24 lezen we dat we onlosmakelijk met het Joodse volk zijn verbonden - geënt op dezelfde boom - en we geven onze verbondenheid met het Joodse volk gestalte door hen te ondersteunen en relaties met hen aan te gaan. (zie Rom. 11-13-24) “ Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. 15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? 16 Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.”
  4. Gericht op de terugkomst van Jezus. Wij verwachten de terugkeer van de Here Jezus (Filippenzen 3:20)


Dat leidt tot de volgende kernachtige visie:

"Wij zijn een actieve Christengemeente in Huizen die met woord en daad wil laten zien wie Jezus is en wat voor een geweldige verandering Hij teweeg kan brengen in het leven van mensen. We willen als gemeente  relaties met mensen aangaan en hen laten zien dat er een liefdevolle God bestaat die van mensen houdt en hen de mogelijkheid biedt een levende relatie met Hem aan te gaan door het offer van Jezus Christus  Zijn zoon. We willen met elkaar mensen laten zien dat “gemeente zijn” geweldig is, mensen bemoedigen, een levende hoop en toekomst geven en gewoon voor elkaar en anderen klaarstaan door nadrukkelijker onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid in te nemen. Wij wensen een bruisende evangelische gemeente te zijn waar Jezus centraal staat". Daarbij hoort ook dat we steun geven aan het volk Israël door gebed en offergaven.”

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring